-
خونم به جوش اومد و داد کشیدم:
- خدا نکنه؟ اگه می کرد چی؟ تو اصلاً فهمیدی که پریشب چه غلطی کردی؟
سکوت کرد و چیزی نگفت. سپیده لیوانی آب به دستم داد و اشاره کرد که آروم باشم، ولی نمی تونستم. یهو بغضی که به سختی تو گلو خفه اش کرده بودم سر باز کرد و با هق هق گریه گفتم:
- تو آدم نیستی! اگه بودی اونجوری با زن باردارت رفتار نمی کردی. اگه بودی تا خر خره زهرمار کوفت نمی کردی و بیای بیفتی به جون زنت. باربد، دیگه دلم باهات صاف نمی شه. حتی اگه خودت رو بکشی. خیلی دلم می خواد بیام و دست گلی رو که روی صورتم کاشتی نشونت بدم، ولی حیف، حیف که حالا حالاها تحمل دیدنت رو ندارم.
صدای باربد پر از درد و پشیمونی بود:
- رزا...
- رزا بی رزا. رزا مرد!
داد کشید:
- خدا نکنه ... اِ!
تو سکوت فقط هق هق کردم، با ناراحتی گفت:
- خیلی خب عزیزم ... هر چی می خوای به من بگی بگو. فقط برگرد خونه.
مثل بچه ها گفتم:
- نمی خوام.
- رزا ... عزیزم برات توضیح می دم.
- نیازی نیست. چه توضیحی می خوای بدی؟! کارت توضیح هم داشت؟
- من می دونم که اشتباه کردم. اونم یه اشتباه خیلی خیلی بزرگ، ولی تو ببخش.
نمی دونستم چی بگم. شاید حق با اون بود. من باید به حرفاش گوش می دادم. وقتی سکوتم رو دید گفت:
- رزا عزیزم باور کن اون شب حال درستی نداشتم. آخه تمام زحماتم به هدر رفته بود. کلی روی اون نقشه های لعنتی کار کردم. نقشه یه برج و سه تا پاساژ زیرش بود. کار راحتی نبود، ولی من با هر زحمتی بود جفت و جورش کردم. اما همین که به اون مرتیکه گفتم بیاد ببینه، اون.... آه خدا... هر وقت یادم می افته دیوونه می شم! اون عوضی از نقشه ها خوشش نیومد و با هم درگیر شدیم. اونم زد همه رو پاره کرد و رفت. بعدش... ولش کن. اون شب گفتن نداره. همین قدر بدون که بار آخرم بود. بهت قول می دم عزیزم. قول می دم.
با بغض گفتم:
- ولی تو حق نداشتی دق و دلتو سر من خالی کنی!
- من شرمنده اتم.
بی مقدمه گفتم:
- پالمر کیه؟
اینقدر جا خورد که تقریباً توی گوشی داد کشید:
- کی؟
با خونسردی گفتم:
- شنیدی چی گفتم فکر نکنم نیازی باشه که دوباره تکرارش کنم.
- تو ... تو این اسمو از کجا شنیدی؟
- از خودت.
- از من؟!!
- آره خودت اون شب گفتی.
چند لحظه ای سکوت کرد و بعدش گفت:
- چی می گفتم؟
- شک داری به خودت؟ یعنی تو نمی دونی چی می گفتی؟
با کلافگی گفت:
- باور کن یادم نیست ... می شه تو بهم بگی؟
- می گفتی به پالمر و دار و دسته اش گفتی که منو دوست داری.
دوباره چند لحظه ای سکوت کرد و سپس گفت:
- همین؟

- آره ... باربد پالمر کیه؟ اصلاً این چه جور اسمیه؟

صدای نفس عمیقش رو شنیدم. بعد از اون سریع گفت:
- باور کن نمی دونم! اون لحظه که حالت عادی نداشتم. چرت و پرت گفتم لابد.
چون خودمم همینطور فکر می کردم دیگه دنبال بحثو نگرفتم و گفتم:
- باربد ...
- جانم؟

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | 19:23 | نویسنده : نهال |
جلوی احساساتم رو گرفتم و سعی کرد سرد برخورد کنم، گفتم:
- انتظار داشتی کی باشه؟ توهمت؟
- عزیز دلم ... تو کجایی آخه؟
- به اونش کاری نداشته باش. فقط زنگ زدم که بگم من حالا حالا ها بر نمی گردم. تو باید به خودت بیای. لطف کن اینقدر دنبال من نگرد.
- رزا ... عزیزم ببخشید. من می دونم که مقصرم ... ولی باور کن دست خودم نبود.
- آهان پس یادتون اومده که چه غلطی کردین ... بله می دونم دست تو نبوده، دست اون زهرماری بود که کوفت کرده بودی!
چند لحظه ای ساکت شد و بعد گفت:
- رزا... رزا برگرد خونه. اینجا بی تو سوت و کوره.
- بذار باشه. تو احتیاج به این سکوت داری.
- رزا من از دیشب تا حالا هر جا که به فکرم رسید دنبالت گشتم. به خدا داغون شدم رزا ...
- اگه نگرانم بودی که روم دست بلند نمی کردی.
- رزا من که گفتم ببخشید. باور کن دیشب وقتی دیدم نیستی و وضعیت خونه رو دیدم تازه یادم افتاد چه غلطی کردم ... وگرنه صبح که هیچی یادم نبود ... فقط متعجب بودم که چرا روی کاناپه خوابیدم ... رزا به خدا من شرمنده ام ... اصلا نمی دونم چرا همچین غلطی کردم. قول می دم دیگه هیچ وقت تکرار نشه ... هیچ وقت ...
- نیازی به عذر خواهی تو ندارم و همینطور هم که گفتم حالا حالا ها بر نمی گردم.
آهی کشید و گفت:
- عزیزم تو توی وضعیتی نیستی که بخوای قهر کنی.
منظورش رو فهمیدم، ولی برای اینکه خودش اعتراف کنه پرسیدم:
- مگه من چمه؟
- خانوم من تو بارداری!
با حرص خندیدم و گفتم:
- خوبه می دونی و اون کارو کردی! اگه بچه ام سقط شده بود چی؟
با صدایی آروم گفت:

فروش قرص های مگنا ار ایکس اصل باهولوگرام بدون عوارض

- خدا نکنه!

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | 19:23 | نویسنده : نهال |
‌‌‏ ‌‌‏ خدایا🙏

پروردگارا🙏

آسمان را سقفی از باران رحمتت بساز⛈

و زمین را بستری از کویِ آرامشت قرار ده ❤️

دوست را دریایی از محبت بیکرانم کن ❤️

و خلوتم را با سایۀ مهربانت همسایه ساز...🙏


#الهی_آمین🙏


ميگويند:

باران گریه آسمان است

من میگویم

دانه های باران کلیدهاے گشايش است

امیدوارم🙏

با هر قطره‌ی باران یکی از آرزوهاتون برآورده بشه🙏

با آرزوی بهترینها برای شما خوبان 🙏

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:15 | نویسنده : نهال |
ماﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ، ﻣﺮﺍ
ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ
ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ !

ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ

ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ی ﺷﻤﻊ
ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ

ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺘﺎﺏ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !

ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺵ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﭘﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ
ﻭﺯ ﭘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰ
ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ

ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ .
من و تو باورمان نیست که نیست

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:14 | نویسنده : نهال |
بسازیم خانه‌ی دل را
زخوبی‌ها و نیکی‌ها...

ببخشیم کج رَوی‌ها را
در این دنیا و بازی‌ها...

بیا جشنی بزرگ گیریم
که در آن میشود خندید
به دنیا و به سختی ها ...

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:14 | نویسنده : نهال |
اضطراب مفيد را چگونه بشناسيد؟

➖ تشخيص اينکه اضطراب ما در چه حدي است و اينکه آيا اين اضطراب مفيد است يا آثار منفي روي کار گاهي مشکل است. براي تشخيص بين اين دو حالت بهترين کار اين است که دقت کنيم ببينيم به واسطه اضطرابي که داريم کار و مسئوليتي را که در حال انجام آن هستيم خوب انجام مي‌دهيم يا نه؟ اگر خوب انجام مي‌دهيم، اضطراب ما مفيد است. مثلا براي درس خواندن مقداري اضطراب داريم و همان باعث مي‌شود بهتر درس بخوانيم و نمره بهتري بگيريم، اما اگر آن اضطراب براي ما آنقدر مشغله ذهني ايجاد مي‌کند که

کلفت کننده الت

زناشویی بانوان

قرص چاقی

داروی تاخیری

دستگاه بزرگ کننده الت

افزایش قد

تقویت اسپرم

خرید قرص ویگرکس پلاس آمریکائی اصل

خرید قرص اسپرم ساز و درمان ناباروری مردان سمنکس

خرید قرص تاخیری مردان ویاگرا

خرید بهترین قرص چاقی فت فست

خرید قرص تاخیری و تنظیم نعوظ مردان سیالیس اصل

خرید دستگاه وکیوم سینه خانمها

خرید دستگاه بزرگ کننده الت مردانه لارجرباکس اصل اسپانیا

خرید قرص افزایش قد نچرال ولت اصل

خرید اینترنتی قرص بزرگ کننده الت مکس من

مدام درگيري فکري داريم و حتي دچار تپش قلب مي‌شويم، تمرکزمان را از دست مي‌دهيم و....يعني اضطرابمان بيش از اندازه شده و ديگر مفيد نيست. يا زماني که اين اضطراب باعث ايجاد ناراحتي زياد و سلب آسايش دايمي ما شود هم مشخص مي شود که از ميزان طبيعي فراتر رفته است.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:14 | نویسنده : نهال |
آدامس جویدن

مردم به دلایل مختلف آدامس می جوند. دلیل آن می تواند استرس، از بین رفتن بوی سیگار دهان یا هضم غذا باشد.

آدامس جویدن هیچ مشکلی ندارد

اما جویدن یا باد کردن آن در جلسات رسمی اشتباه و منعکس کننده رفتاری بچه گانه و بی احترامی است. پس قبل از ورود به جلسات، لطفا آدامس خود را در سطل زباله بیاندازید.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:13 | نویسنده : نهال |

این آسیب دیدگی موجب شد تا یک سال پس از امضای قرارداد او با لیگ فوتبال کانادا، کنار گذاشته شود و به فاصله کمی پس از آن،

خرید قرص ویگرکس پلاس

بهترین روش برای افزایش قطر, بهترین قرص برای دیر امدن اب مرد

بهترین قرص بزرگ کننده الت

بهترین قرص بزرگ کننده و کلفت کننده الات تناسلی مردان | قرص تاخیری ویگرکس

قرص ویگرکس پلاس جدید اورجینال ساخت آمریکا

بهترین داروی افزایش سایز الت

vigrx بهترین داروی بزرگ کننده آلت و جلوگیری از انزال زودرس

افزایش حجم قطر طول و چگالی آلت

روش بزرگ کردن آلات مردان | طریقه بزرگ کردن الات تناسلی مردان تضمینی

بهترین روش برای افزایش قطر, بهترین قرص برای دیر امدن اب مرد

بهترین قرص بزرگ کننده الت

بهترين روش براي رشد الت | طب سنتي افزايش سايز آلت تناسلي

vigrx بهترین داروی بزرگ کننده آلت و جلوگیری از انزال زودرس

افزایش حجم قطر طول و چگالی آلت

جلوگیری از انزال زود هنگام با تاثير دائمی

روش های سنتی افزایش طول دستگاه تناسلی | بهترین روش بزرگ کردن آلت

افزودن به حالت سختي هرچه بيشتر آلت تناسلي در هنگام تحريک

رص ویگارکس پلاس VigRx+

درمان ناتوانی جنسی آقایان

افزايش سايز آلت و درمان زود انزالي مردان | داروی تضمینی افزایش سایز الت

افزایش فوق العاده توان جنسی و بزرگ کننده آلت

افزایش سایز آلت تناسلی به شکل همیشگی ، بدون خطر ، بدون دردسر
جلوگیری از انزال زود هنگام و افزایش زمان مقاربت
افزایش زمان نزدیکی و بهبود نارسایی نعوذی

داروی حجم دهنده و كلفت كننده مردانه | کلفت کننده فوری الت

افزایش فشار و حجم خونپذیری بافت اسفنجی آلت تناسلی (ICP)

افزایش تمایل جنسی (Libido)

افزایش شور جوانی

راه طبیعی بزرگ و کلفت کردن الت مردان | راه طبیعی افزایش طول دستگاه تناسلی

ویگرکس پلاس بطور قابل ملاحظه ای عملکرد جنسی مردان را بهبود میبخشد هرکسی که به دنبال کیفیت و رضایت در رابطه جنسی و بهبود نعوظ است ویگرکس پلاس توصیه میشود

کلفت کننده فوری | ارزانترین کرم گیاهی کلفت و حجم دهنده الات تناسلی

جدیدترین قرصهای گیاهی خوراکی در ایالات متحده آمریکا و اروپا جهت درمان ناتوانی جنـ ـسی ، افزایش قطر ، درازا و سایز کلی آلـ.ـت تناسـ.ـلی ،افزایش فوق العاده میل جنس ی و میزان ترشح اسپرم در مردان – بهترین نوع قرص خوراکی تقویتی برای مردان با 5 کاربرد : ویگرکس پلاس اصلی (Vigrx Plus Original) دارای 5 کارآیی بزرگ کنندگی و کلفت کنندگی ، افزایش میل و شهـ.ـوت جنس+ی ، طولانی شدن مدت انجام عمل جنس+ی وایجاد دیرانـ.ـزالی عمیق ، افزایش

شیوه های سنتی افزایش طول الت | بزرگ کردن آلت به طب سنتی

قابل توجه لذت نزدیـکی و میزان ترشح اسپرم در مردان میباشد قرصهای 100% گیاهی ویگرکس پلاس اصلی (Vigrx Plus Original) با بهره گیری از فرمول قوی گیاهی موجب افزایش قابل ملاحظه زمان انـ.ـزال و لذت جنسـ.ـی شده و موجب افزایش رضایت جنسـ.ـی در شریک جن سی میشود

بهترين روش براي رشد الت | طب سنتي افزايش سايز آلت تناسلي

دارای مواد غنی شده محرک جن..سی گیاهی میباشد که برگرفته از فرهنگ ها و تمدن های کهن چین ، اروپا و آمریکای جنوبی برای بزرگ و قطور کردن آلـ.ت تناسـ.لی ، تحریک فعالیت های جن..سی ، نگهداری حالت نعـ.وظ آلـ.ت تناسـ.لی در هنگام نزدیکی و افزایش تعداد و تولید اسـ.پرم های ترشحی در بیضه ها بوده که سال های متمادی از آنها بهره گرفته میشده است

روش های سنتی افزایش طول دستگاه تناسلی | بهترین روش بزرگ کردن آلت

میگردد. از سوی دیگر بدون آنکه هیچگونه تاثیری در فشار خون سیستماتیک بدن داشته باشد ، شدت جریان خون را در سرخ رگ ها و سیاه رگ های مستقر در آلـ.ت تناسـ.لی با تاثیر مستقیم بر سلول های اپیتلیال داخل عروقی

افزايش سايز آلت و درمان زود انزالي مردان | داروی تضمینی افزایش سایز الت

روش مصرف نسبت به فيزيولوژي بدن فرد ، انتظارات او از خودش و تمايلات شخصي وي تغيير مي يابد.

داروی حجم دهنده و كلفت كننده مردانه | کلفت کننده فوری الت

در حالت كلي مصرف دو عدد قرص ويگركس پلاس در روز ترجبحاً همراه با غذا (يك يا دو قرص ويگركس پلاس هنگام صبحانه و يك يا دو عدد ديگر هنگام شام) شرايط معمول استفاده از اين مكمل است.

بزرگ كردن و كلفت كردن آلت تناسلي آقايان | بهترین شیوه بزرگ شدن الت

شايان ذكر است كه مصرف بيش از چهار قرص ويگركس پلاس در روز به غير از موارد خاص و به دستور پزشك متخصص توصيه نميگردد. در بالا اثرات استفاده از اين مكمل تا نه ماه شرح داده شد

کوتاهی الت و راههاي درمان | راهی برای بزرگ شدن آلت بدون بازگشت

ليكن جهت دستيابي به اثراتي نظير افزايش سايز و درازا ، مصرف حداقل دو بسته و يا بيشتر به شكل متوالي ضروري است

بهترین راه درمان کوچکی الت مردانه | بهترین روش بزرگ کردن الات تناسلی

بهترین قرص برای دیر امدن اب مرد, افزایش طول الت به روش سنتی و کلفت کننده

الت جنسی, بهترین قرص برای دیر امدن اب مرد | بهترین در مان انزال زود رس

جدیدترین داروهای گیاهی برای بزرگ کردن الت مردان | بهترین روش بزرک کردن الت تناسلی

داروی افزایش طول و قطر دستگاه تناسلی مردان, راه های افزایش سایز الت جنسی

راهکارهایی برای افزایش طول وکلفتی الت تناسلی مردان | راه های افزایش سایز الت

طول وکلفتی الت تناسلی مردان | راه های افزایش سایز الت جنسی

راههاي سفت كردن آلت تناسلي | بهترین قرص سفت و شق کننده الت

بهترین روش طبیعی برای بزرگ کردن قطر و طول آلت |راه های افزایش سایز الت جنسی

راه های افزایش سایز الت جنسی, جدیدترین و بهترین روش برای رفع کوچکی الت تناسلی مردان

راه های افزایش سایز الت جنسی | خرید پستی, راه های طبیعی افزایش سایز الات تناسلی مردان

خرید قرص ویگرکس پلاس قوی ترین مکمل غذایی جهت درمان مشکلات نعوظ،انزال زودرس،افزایش سایز

افزایش طول الت طبیعی | بهترین راه برای افزایش اندازه الت, افزایش طول آلت تناسلی در مردان

بهترین راه برای افزایش سایز الت, راه های افزایش طبیعی طول الت

داروی گیاهی بزرگ کننده الات تناسلی مردان

افزایش سایز الت, راه های افزایش طبیعی طول الت | روش افزایش طبیعی قطر الت تناسلی

بهترین راه برای افزایش طول آلت تناسلی, طب گیاهی افزایش سایز آلت | راه موثر افزایش سایز آلت تناسلی

راه های افزایش سایز و طول آلت تناسلی مرد | خرید پستی سیالیس, بهترین قرص جهت افزایش طول الت

نامزدش هم رابطه اش را با او قطع کرد. وی اظهار کرده که به نقطه ای رسیده بودم

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 | 17:22 | نویسنده : نهال |

در منابع طب سنتي ايران بيماري هاي پوست همواره مورد توجه حکما بوده است و در بسياري موارد روش هاي درماني متعدد و کم خطري براي هر بيماري وجود دارد. بيماري پوستي کلف، يک اختلال تغييردهنده رنگ پوست صورت به سمت سياهي مي باشد که علل مختلفي از جمله بارداري و اختلالات قاعدگي (اختلال هورمون هاي جنسي)، بيماري هاي معده، کبد و ... مي توانند در ايجاد آن موثر باشند. از طرفي بيماري ملاسما در طب کنوني نيز با همين اسباب و علائم باليني شناخته مي شود. درمان ملاسما مشکل، طولاني مدت، علامتي و همراه با عوارض باليني بسيار زياد است. لذا اين مطالعه طراحي گرديد، تا بتوان با شناخت بيشتر هر دو بيماري (کلف و ملاسما) از روش هاي درماني کلف در بيماري ملاسما استفاده نمود.
روش ها: مطالعه يک بررسي مروري سيستماتيک مي باشد که به بررسي بيماري کلف در کتب طب سنتي معتبر در بين قرون دوم تا چهاردهم هجري پرداخته وپس از جمع آوري و تجزيه اطلاعات آن را با بيماري ملاسما مقايسه کرده است.
يافته ها: علائم باليني بيماري کلف با علائم باليني بيماري ملاسما مشابه مي باشد (هر دو بيماري به صورت ضايعات تيره رنگ، فاقد خشونت و بدون خارش هستند که معمولا در صورت ايجاد مي شوند). اين ضايعات مي توانند در روي پوست گسترده شوند. يکي از علل بسيار مهم ايجاد کننده هر دو بيماري بارداري و اختلالات قاعدگي (اختلال در هورمون هاي جنسي) مي باشد. البته حکماي طب سنتي علل متنوع ديگري را نيز در ايجاد اين بيماري ذکر کرده اند.
بحث و نتيجه گيري: علائم باليني بيماري کلف مشابه علائم ملاسما مي باشد. هر دو بيماري مذکور در زنان بيشتر رخ مي دهند. بين اسباب ايجاد کننده هر دو بيماري علل مشابهي وجود دارد و به نظر مي رسد علائم بيماري کلف در منابع طب سنتي ايران همان علائم بيماري ملاسماي موجود در طب کنوني باشد. بدين ترتيب با انجام مطالعات باليني در آينده مي توان از روش هاي درماني ساده، ارزان و کم عارضه کلف در بيماري ملاسما استفاده کرد.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 | 15:51 | نویسنده : نهال |

فن‌آوری تلفن همراه در ترکیب با تخصص‌های پزشکی، امکان جدیدی به نام سلامت همراه را معرفی کرده که فراهم‌کننده فرصت‌های جدیدی برای بهبود سلامت بیماران است. سلامت همراه موجب تحول در شیوه سنتی ارائه خدمات بهداشتی شده است و تصورات پیشین ما را از مفاهیمی چون ارائه کننده خدمات، بیمار، نحوه ارائه خدمات سلامتی و سبک زندگی تغییر داده است. هدف این مقاله، بررسی مفهوم سلامت همراه و حوزه‌های پرکاربرد آن در مدیریت و درمان بیماری‌های پوستی می‌باشد.

روش: مطالعه حاضر مروری جامع بوده و با هدف معرفی کاربرد سلامت همراه در ارائه خدمات تشخیصی و مراقبتی پوستی و نتایج بالینی حاصل از این روش انجام شد،جهت انجام این تحقیق از پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Google scholar، Web of Science، Ebsco، جهت جستجوی مقالاتی با موضوع پزشکی از راه دور، سلامت همراه و تله‌درماتولوژی استفاده شد.

نتایج: بررسی مطالعات موجود نشان می‌دهد که به کارگیری سلامت همراه در حوزه بیماری‌های پوستی نسبت به روش معمول تله درماتولوژی برتری داشته و این امکان را فراهم می‌کند که از آن برای ارائه تشخیص و درمان، غربالگری و تریاژ و مدیریت افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن در محل سکونت‌شان، استفاده کرد.

نتیجه ­گیری: سلامت همراه این پتانسیل را دارد که به ‌عنوان روشی کم هزینه و در دسترس، مکملی برای فراهم کردن خدمات تخصصی پوست، به‌ویژه در مناطقی که از نظر اقتصادی و یا جغرافیایی محروم می‌باشند، به کار گرفته شود و از این طریق شکاف موجود در دسترسی به خدمات تخصصی را پر کند.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 | 15:50 | نویسنده : نهال |